• (+48) 507 465 343, (+48) 518 670 072
 • info@vitesi.com
Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozdział I

Definicje

 • Administrator danych osobowych — MB CONSULTING" MACIEJ BRATEK ul. Dowborczyków 10, lok. 21, 90-019 Łódź, NIP: 7282567571, REGON 100796450 zwany dalej „Administratorem”.
 • Serwis — strona internetowa Administratora www.vitesi.com
 • Ustawa — Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.
 • Użytkownik — podmiot korzystający z serwisu Administratora, który będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiąże się do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.
 • Urządzenie końcowe — urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

Rozdział II

Informacje ogólne

 • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków zawartych w powyższej Polityce.
 • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Rozdział III

Polityka prywatności

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
 • Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie
  • wniesienia skargi do RODO gdy, uzna iż przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy Ustawy i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016r.

Rozdział IV

Postanowienia przejściowe i końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszej Polityki.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do informowania o zmianach w treści niniejszej Polityki drogą elektroniczną.